Zaštita na radu – zašto je važno imati specijalistu zaštite na radu?

by | 28.02.2023

Specijalist zaštite na radu Pula

“Vještina se ne zaboravlja. Vještina se trenira”

Poslove zaštite na radu kod poslodavca obavlja specijalist zaštite na radu koji ispunjava određene uvjete | govori nam zakon o zaštiti na radu

Specijalist zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu, odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu ili njegov ovlaštenik, moraju imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca te moraju ispunjavati obveze stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s propisima zaštite na radu.
Specijalist zaštite na radu - zabranjeno pušenje
Specijalist zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja:
1) je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili
2) ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu, ili
3) posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i koja:
1) je položila opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili
2) ima priznat status stručnjaka zaštite na radu.

Kako se osposobiti za poslove stručnjaka zaštite na radu?

Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu provodi se sa ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Završetkom programa polaznici ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15).

Usavršavanje je namijenjeno za:

a) osobe koje su poslali poslodavci ili ovlaštenici poslodavca, koji zapošljavaju do 49 radnika, koji će sami obavljati poslove zaštite na radu ili će ih povjeriti svom ovlašteniku;

b) osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do 49 radnika (čl.19. st.3. i čl.20.st.2. Zakona o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14, te čl.2. i čl.3. st. 1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);

c) osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod onih poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.7., st. 2., čl.8. st.1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);

d) osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika i više od 500 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.8. st 1. i st.2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N.,br.112/14, 43/15 i 72/15);
e) osobe koje se žele usavršiti za stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja i zaposliti se na ovim poslovima kod poslodavaca.

Polaznici usavršavanja su osobe koje poslodavac uputi na usavršavanje ili osobe koje će polaziti usavršavanje za vlastite potrebe radi lakšeg zapošljavanja ili promjene poslova koje radnik obavlja.
Specijalist zaštite na radu - oprez
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

1. Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
2. Izraditi procjenu rizika
3. Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru,
4. Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu,
5. Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,

6. Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima,
7. Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu,
8. Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu,
9. Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada,
10. Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,

11. Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih,
12. Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka,
13. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša,
14. Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.

Zakon o zaštiti na radu
pročišćeni tekst zakona
NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18
na snazi od 01.11.2018.
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55264

O našim programima osposobljavanja možete pronaći ovdje.

Naše programe osposobljavanja možete pronaći ovdje

Zadnje vijesti

Natječaj za ravnatelja

Natječaj za ravnatelja

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), i odluke Upravnog vijeća...

Sretan Uskrs želi vam Liber

Sretan Uskrs želi vam Liber

Sretan Uskrs Uskrs je kršćanski blagdan koji se slavi u spomen na Isusovo uskrsnuće od mrtvih nakon njegove smrti na križu. To je jedan od...