Osposobljavanja

Zaštita na radu
Specijalist zaštite na radu
Specijalist zaštite na radu

170 + 80 sati

Uvjeti upisa

– 18 godina života,
– minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
– minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Nastavni plan

– Uvod u zaštitu na radu i zakonska regulativa
– Procjena rizika
– Opasnosti i štetnosti na mjestima rada i ispitivanje radnog okoliša
– Pregledi i ispitivanja sredstava rada
– Osposobljavanja iz zaštite na radu
– Organiziranje i provedba zaštite na radu
– Evidencije iz zaštite na radu
– Znakovi sigurnosti i sigurnosne upute
– Inspekcijski nadzor i dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora
– Privremena radilišta
– Zdravstvena zaštita, medicina rada i prva pomoć
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
1. Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
2. Izraditi procjenu rizika
3. Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru,
4. Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu,
5. Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
6. Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima,
7. Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu,
8. Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu,
9. Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada,
10. Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
11. Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih,
12. Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka,
13. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša,
14. Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.
Rukovanje eksplozivnim tvarima
Rukovanje eksplozivnim tvarima

10 + 2 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18. godina života.
– Završenu srednju školu
– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima

Nastavni plan

– Trgovačko poslovanje
– Ukapljeni naftni plin
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Polaznici se osposobljavaju za obavljanje sljedećih zadaća:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih za obavljanje poslova prodavača ukapljenog naftnog plina: Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu ( N.N. br. 117/2007), Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstva gorivom ( N.N. br. 93/98), Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima; prijevoz opasnih tvari ADR;
• poznavanje podjelu i označavanje opasnih tvari;
• poznavanje fizikalno kemijskih karakteristika i podjelu naftnih ugljikovodika;
• poznavanje uređaja za opskrbu vozila ukapljenim naftnim plinom;
• poznavanje vrsta i karakteristika spremnika za držanje i skladištenje ukapljenog naftnog plina;
• poznavanje vrsta i karakteristika pumpa i kompresora za istakanje ukapljenog naftnog plina;
• pravilno skladištenje boca ukapljenim naftnim plinom;
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja sa ukapljenim naftnim plinom; pravilno rukovati i samostalno premještati;
• poznavanje vrste opasnosti i mjere zaštite: mjera za suzbijanje požara ukapljenim naftnim plinom, mjera kod slučajnog ispuštanja ukapljenog naftnog plina i mjera pružanja prve pomoći.
Osposobljavanje Pula zaštitari i čuvari
Zaštitari / čuvari

čuvari 40 sati
zaštitari 100 sati (50+50)

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu najmanje osnovnu školu,
– psihofizičke uvjete za svladavanje programa
– Potvrda o nekažnjavanju

Nastavni plan

– Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
– Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
– Osnove kriminalistike i pravila postupanja
– Osnove komuniciranja
– Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem (zaštitari)
– Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane (zaštitari)

Više detalja

Pristupnik koji je završio izobrazbu polaže stručni ispit pred povjerenstvom.
Rukovatelji građevinskim strojevima
Bager osposobljavanje Liber
Rukovanje bagerom

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– Navršenih 18 godina
– Završena najmanje osnovna škola
– Vozačka dozvola
– Liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Konstrukcija bagera
– Rukovanje bagerom
– Zaštita na radu
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje bagerom;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje bagerom; Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05), Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru istovaru tereta (N.N. br. 49/86), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91), Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (SL. list br. 65/91),
• poznavanje vrsta i karakteristika bagera koji se koriste u graditeljstvu i drugim djelatnostima (rudarstvu, šumarstvu, poljoprivredi, skladištima i dr.);
• posjedovanje vještina za održavanje bagera i uređaja za održavanje istih: zna voditi kontrolnu knjigu za održavanje bagera, poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora na bageru, zna prepoznati kvar na bageru, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja bagerom; pravilno rukovati bagerom i samostalno premještati;
• vođenje bagerom od uzimanja, nošenja tereta, dizanje, razbijanje i odlaganja tereta uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu s teretom te davanje znakova za sigurno upravljanje bagerom.
Bager osposobljavanje Liber
Rukovanje automješalicom

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– Navršenih 18 godina
– Završena najmanje osnovna škola
– Vozačka dozvola
– Liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Građevinski strojevi
– Tehnologija rada i konstrukcija automješalice
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Polaznici se osposobljavaju za obavljanje sljedećih zadaća:

• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje automiješalicom; Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91);
• poznavanje vrsta i karakteristika automiješalica koje se koriste u građevinarstvu;
• posjedovanje vještina za održavanje automiješalica i uređaja za održavanje istih: poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora na automiješalici, zna prepoznati kvar, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja automiješalicom; pravilno rukovati i samostalno premještati;
• upravljanje automiješalicom: od zauzimanja pravilnog položaja za utovar betona pomoću silosa, prijevoz tereta na siguran način, istovar betona na gradilištu uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu.

Rukovatelj valjkom
Rukovanje valjkom

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– Navršenih 18 godina
– Završena najmanje osnovna škola
– Vozačka dozvola
– Liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Građevinski strojevi
– Tehnologija rada i konstrukcija valjaka
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• stjecanje znanja i vještina za rukovanje valjkom
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje valjkom; Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05), Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru istovaru tereta (N.N. br. 49/86), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91)
• poznavanje podjelu strojeva za valjanje: strojevi za zbijanje sa statičkim djelovanjem, strojevi za zbijanje s dinamičkim djelovanjem
• poznavanje karakteristika strojeva za valjanje koji se koriste u graditeljstvu za: valjanje posteljice, valjanje zemljanih i prašinastih materijala, valjanje šljunkovitih materijala, valjanje nasipa u šljunku i ilovači, valjanje površina u asfaltnoj i betonskoj mješavini
• posjedovanje vještina za održavanje strojeva za valjanje i uređaja za održavanje istih: zna voditi kontrolnu knjigu za održavanje valjka, poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora na valjku, zna prepoznati kvar na valjku, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja valjkom; pravilno rukovati valjkom i samostalno premještati;
• upravljanje strojevima za valjanje završnih površina, valjanje plastičnih materijala i fino planiranja, izgradnja nasipa, brana, auto-puteva uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu te davanje znakova za sigurno upravljanje valjkom.
pumpa za beton
Rukovanje pumpom za beton

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina
– završena najmanje osnovna škola
– vozačka dozvola
– liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Građevinski strojevi
– Tehnologija rada i konstrukcija pumpe za beton
– Zaštita na radu i rad na siguran način

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje pumpom za beton; Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91);
• poznavanje vrsta i karakteristika pumpa za beton koje se koriste u građevinarstvu;
• posjedovanje vještina za održavanje pumpa za beton i uređaja za održavanje istih: poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora na pumpi za beton, zna prepoznati kvar, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja pumpom za beton; pravilno rukovati i samostalno premještati;
• zauzimanje pravilnog položaja za rad, stabilizacija stroja, odabir kvalitetnog betona, pravilan utovar betona u pumpu uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu.
rukovatelj grederom Liber
Rukovanje grederom

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina
– završena najmanje osnovna škola
– vozačka dozvola
– liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Građevinski strojevi
– Tehnologija rada i konstrukcija gredera
– Zaštita na radu i rad na siguran način

Više detalja

Polaznici se osposobljavaju za obavljanje sljedećih zadaća:

• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• stjecanje znanja i vještina za rukovanje grederom
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje grederom; Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05), Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru istovaru tereta (N.N. br. 49/86), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91), Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (SL. list br. 65/91),
• poznavanje vrsta gredera: grederi koji se kreću povlačenjem i samohodni grederi
• poznavanje karakteristika gredera koji se koriste na izgradnji: cesta, auto-putova, platoa, zračnih luka u poljoprivredi, u zimskoj službi za čišćenje snijega
• posjedovanje vještina za održavanje gredera i uređaja za održavanje istih: zna voditi kontrolnu knjigu za održavanje gredera, poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora na grederu, zna prepoznati kvar na grederu, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja grederom; pravilno rukovati grederom i samostalno premještati;
• vođenje gredera od ravnanja i fino planiranja, vršiti široke iskope s istodobnim planiranjem jaraka uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu te davanje znakova za sigurno upravljanje grederom

Rukovatelj utovarivačem Liber
Rukovanje utovarivačem

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina
– završena najmanje osnovna škola
– vozačka dozvola
– liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Građevinski strojevi
– Tehnologija rada i konstrukcija utovarivača
– Zaštita na radu
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje utovarivačem;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje utovarivačem; Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05), Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru istovaru tereta (N.N. br. 49/86), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91)
• poznavanje vrsta utovarivača: utovarivači na gumenim kotačima, utovarivači na gusjenicama, utovarivači s kablicama;
• poznavanje karakteristika utovarivača koji se koriste u graditeljstvu i drugim djelatnostima (rudarstvu, šumarstvu, poljoprivredi, skladištima i dr.);
• posjedovanje vještina za održavanje utovarivača i uređaja za održavanje istih: zna voditi kontrolnu knjigu za održavanje, poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora, zna prepoznati kvar, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja utovarivačem; pravilno rukovati i samostalno premještati;
• vođenje utovarivača od uzimanja, nošenja tereta, dizanje tereta i odlaganja tereta uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu s teretom te davanje znakova za sigurno upravljanje.

Ostali građevinski programi osposobljavanja
– Rukovatelj samopokretnom bušilicom
– Rukovatelj rovokopačem – utovarivačem
– Rukovatelj vibracijskim nabijačem
– Rukovatelj strojevima za zabijanje pilota
– Rukovatelj skreperom
– Rukovatelj finišerom
– Rukovatelj buldožderom
– Rukovatelj damperom
– Rukovatelj kompresorom
– Rukovatelj elektroagregatom
Rukovatelji transportnim strojevima
Rukovatelj viličarom
Rukovanje viličarom

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina
– završena najmanje osnovna škola
– vozačka dozvola
– liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Transportni strojevi
– Viličari
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje viličarom; Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru istovaru tereta (N.N. br. 49/86), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91), Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (SL. list br. 65/91),
• poznavanje vrsta i karakteristika viličara koji se koriste u skladišnim i proizvodnim prostorima: viličari s električnim pogonom, viličari pogonjeni motorom s unutrašnjim izgaranjem (diesel gorivom ili UNP plin), viličari s kombiniranim ručno-električnim pogonom;
• posjedovanje vještina za održavanje viličara i uređaja za održavanje istih: zna voditi kontrolnu knjigu za održavanje viličara, poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora na viličaru, zna prepoznati kvar na viličaru, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja viličarom; pravilno rukovati viličarom i samostalno premještati;
• vođenje viličara od uzimanja, nošenja tereta, dizanje i odlaganja tereta uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu s teretom te davanje znakova za sigurno upravljanje viličarom

Traktor osposobljavanje Istra
Rukovanje traktorom

40 + 110 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina
– završena najmanje osnovna škola
– vozačka dozvola
– liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Mehanika, hidraulika, motori, održavanje
– Tehnologija rada i konstrukcija traktora s priključnim oruđima za rad
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Polaznici se osposobljavaju za obavljanje sljedećih zadaća:

• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje traktorom;
• poznavanje vrsta i karakteristike traktora koji se koriste u : poljoprivredi, šumarstvu, održavanje puteva i prijevoz tereta;
• poznavanje opasnosti i štetnosti rada sa traktorom;
• poznavanje propisa vezanih uz ceste i cestovnu signalizaciju;
• poznavanje propisa vezanih uz sigurnost odvijanja cestovnog prometa;
• poznavanje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u obradi zemljišta;
• poznavanje tehnologiju obrade zemljišta;
• posjedovanje vještina za održavanje strojeva i uređaja za obradu zemljišta;
• posjedovanje tehnike za obavljanje poslova oranja;
• poznavanje vrste i svojstva zemlje koje treba tretirati;
• poznavanje vrste i svojstva oruđa za rad;
• prepoznavanje kvara na traktoru;
• preventivno održavanje traktora;
u.

rukovatelj autodizalicom Liber
Rukovanje autodizalicom

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina
– završena najmanje osnovna škola
– vozačka dozvola
– liječničko uvjerenje

Nastavni plan

– Transportni strojevi
– Hidrauličke dizalice
– Zaštita na radu i rad na siguran način

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje autodizalicom; Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru istovaru tereta (N.N. br. 49/86), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91), Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05), Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (SL. list br. 65/91),
• poznavanje vrsta i karakteristika autodizalica koji se koriste za prijevoz i dizanje tereta;
• posjedovanje vještina za održavanje autodizalica i uređaja za održavanje istih: zna voditi kontrolnu knjigu za održavanje autodizalice, poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora, zna prepoznati kvar, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja autodizalicom: pravilno rukovati autodizalicom i samostalno premještati;
• vođenje autodizalice od uzimanja, nošenja tereta, dizanje i odlaganja tereta uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu s teretom te davanje znakova za sigurno upravljanje.
Ostali transportni programi osposobljavanja
– Rukovatelj hidrauličkom dizalicom
– Rukovatelj hidrauličkom platformom
– Rukovatelj mosno/portalnom dizalicom
– Rukovatelj pokretnom lift dizalicom
– Rukovatelj stacionarnom lift dizalicom
– Rukovatelj šumskim zglobnim traktorom
– Rukovatelj toranjskom dizalicom
– Signalist-vezač tereta na dizalicama
Rukovatelji strojevima za obradu drva
Rukovatelj motornom pilom
Rukovanje motornom pilom

30 + 30 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu najmanje osnovnu školu,
– psihofizičke uvjete za svladavanje programa

Nastavni plan

– Tehnologija rada i konstrukcija motorne pile
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje motornom pilom; Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91), Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (N.N. br. 10/86)
• poznavanje vrsta i karakteristika motornih pila koje se koriste: za sječu stabala, izradu šumskih sortimenata i radove pri uzgoju šuma;
• posjedovanje vještina za održavanje motornih pila i uređaja za održavanje istih: poznaje funkciju pojedinih sklopova i motora na motornoj pili, zna prepoznati kvar, preventivno održavanje
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja motornom pilom; pravilno rukovati i samostalno premještati;
• zauzimanje stabilnog položaja za rad, prerezivanje stabla, grana uz primjenu propisanih postupka o zaštiti na radu.
finalna obrada drva
Rukovanje strojevima za finalnu obradu drva

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu najmanje osnovnu školu,
– psihofizičke uvjete za svladavanje programa

Nastavni plan

– Strojevi i alati za obradu drva
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Polaznici se osposobljavaju za obavljanje sljedećih zadaća:

• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje strojevima za finalnu obradu drva; Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (N.N. br. 49/86), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91), Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05),
• poznavanje vrsta i karakteristika strojeva za finalnu obradu drva koji se koriste u skladišnim i proizvodnim prostorima;
• poznavanje vrsta i karakteristika strojeva za spajanje furnira, strojeva za nanošenje ljepila, strojeva za nanošenje laka i boja;
• posjedovanje vještina za održavanje strojeva i uređaja za održavanje istih: poznaje funkciju pojedinih sklopova, zna prepoznati kvar, preventivno održavanje;
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja strojevima za finalnu obradu drva; pravilno rukovati i posluživati strojem;
• poznavanje vrsta i karakteristika materijala koji se koriste u proizvodnji;
• poznavanje izvora opasnosti i mjere zaštite pri radu: opasnosti od stršećih, oštrih i šiljastih dijelova elementa, opasnosti od stroja koji se samostalno kružno gibaju, opasnosti od mjesta uklještenja, opasnosti od dijelova koji se koristi pravocrtno;
• poznavanje smještaja i položaja strojeva prema drugim objektima.

Obrada drva
Rukovanje strojevima za primarnu i sekundarnu obradu drva

40 + 120 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu najmanje osnovnu školu,
– psihofizičke uvjete za svladavanje programa

Nastavni plan

– Pilansko postrojenje
– Tehnologija obrade
– Zaštita na radu i rad na siguran način

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih uz rukovanje strojevima za primarnu i sekundarnu obradu drva; Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (N.N. br. 49/86), Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (SL. list br. 18/91), Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 135/05);
• poznavanje vrsta i karakteristika strojeva za primarnu i sekundarnu obradu drva koji se koriste u skladišnim i proizvodnim prostorima; tračne pile sa zupcima za rezanje trupaca, lisnate pile za horizontalno i okomito rezanje trupaca, kružne pile, strojevi za glodanje drva, strojevi za blanjanje drva, strojevi za bušenje drva, strojevi za prešanje;
• posjedovanje vještina za održavanje strojeva za primarnu i sekundarnu obradu drva i uređaja za održavanje istih: poznaje funkciju pojedinih sklopova, zna prepoznati kvar, preventivno održavanje;
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja strojevima za obradu drva; pravilno rukovati i posluživati strojem;
• poznavanje vrsta i karakteristika materijala koji se koriste u proizvodnji;
• poznavanje izvora opasnosti i mjere zaštite pri radu: opasnosti od stršećih, oštrih i šiljastih dijelova elementa, opasnosti od stroja koji se samostalno kružno gibaju, opasnosti od mjesta uklještenja, opasnosti od dijelova koji se koristi pravocrtno;
• poznavanje smještaja i položaja strojeva prema drugim objektima.
Ispitivači na el.mrežama i strojevima
ispitivač za obavljanje pregleda el.mreže
Ispitivač za pregled i ispitivanje mjera zaštite na el. mrežama i instalacijama

40 + 90 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu srednju školu elektrotehnike

Nastavni plan

– Izvor opasnosti i mjere zaštite
– Mjerne metode
– Pregled i ispitivanje mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• racionalno upotrebljavati materijal i energiju;
• znati čitati i primjeniti projektnu dokumentaciju;
• mjeriti osnovne električne veličine;
• prepoznati normirane presjeke vodiča;
• razumjeti glavne pojmove na području niskonaponskih mreža i instalacija
• pregled i ispitivanje mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama;
• uspoređivanje dobivenih vrijednosti koje trebaju biti unutar dozvoljenih vrijednosti;
• ispitivanje i održavanje uzemljenja gromobranskih instalacija;
• ispitivanje i održavanje rezervnih izvora električne energije;
• poznavanje propise vezanih uz obavljanja ispitivanja električnih instalacija;
• primijeniti propise i mjere zaštite za spriječavanje nezgoda od strujnog udara;
• sastavljanje izvješća o izvršenom ispitivanju;
ispitivač za izgradnju, održavanje i ispitivanje
Ispitivač za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih el.instalacija

40 + 90 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu srednju školu elektrotehnike

Nastavni plan

– Izvor opasnosti i mjere zaštite
– Mjerne metode
– Izgradnja, održavanje i ispitivanje privremenih električnih instalacija
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Polaznici se osposobljavaju za obavljanje sljedećih zadaća:

• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• racionalno upotrebljavati materijal i energiju;
• znati čitati i primjeniti projektnu dokumentaciju;
• mjeriti osnovne električne veličine;
• prepoznati normirane presjeke vodiča;
• razumjeti glavne pojmove na području niskonaponskih mreža i instalacija
• postavljanje, ispitivanje i održavanje privremenih niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije na gradilištima, u zgradama i drugim građevinskim objektima;
• ispitivanje i održavanje uzemljenja gromobranskih instalacija;
• ispitivanje i održavanje rezervnih izvora električne energije;
• poznavanje propise vezanih uz obavljanja ispitivanja električnih instalacija;
• primijeniti propise i mjere zaštite za spriječavanje nezgoda od strujnog udara;
• sastavljanje izvješća o izvršenom ispitivanju;

ispitivač strojeva i uređaja na pogon električnom strujom
Ispitivač strojeva i uređaja na pogon el. strujom

40 + 90 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu srednju školu elektrotehnike

Nastavni plan

– Izvor opasnosti i mjere zaštite
– Mjerne metode
– Ispitivanje strojeva i uređaja na pogon električnom strujom
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• racionalno upotrebljavati materijal i energiju;
• znati čitati i primjeniti projektnu dokumentaciju;
• mjeriti osnovne električne veličine;
• prepoznati normirane presjeke vodiča;
• poznavati princip rada i konstrukcijske dijelove električnih strojeva;
• prepoznati kvarove strojeva i uređaja na pogon električnom strujom;
• rastaviti i sastaviti električne strojeve i uređaje;
• postaviti i spojiti električne strojeve i uređaje postrojenja;
• poznavanje propise vezanih uz obavljanja ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom;
• primjeniti propise i mjere zaštite za spriječavanje nezgoda od strujnog udara;
• sastavljanje izvješća o izvršenom ispitivanju;
Prodaja zapaljivih tekućina i plinova + utvrđivanje alkoholiziranosti
prodavač naftnih derivata
Prodavač naftnih derivata

50 + 70 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu srednju školu

Nastavni plan

– Trgovačko poslovanje
– Naftni derivati
– Zaštita na radu i rad na siguran način
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih za obavljanje poslova prodavača naftnih derivata: Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstva gorivom ( N.N. br. 93/98), Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( N.N. br. 108/95), Pravilnik o zapaljivim tekućinama ( N.N. bt 54/99), prijevoz opasnih tvari ADR;
• poznavanje podjelu i označavanje opasnih tvari;
• poznavanje fizikalno kemijskih karakteristika i podjelu naftnih derivata;
• poznavanje uređaja za opskrbu vozila naftnim derivatima;
• poznavanje vrsta i karakteristika spremnika za držanje i skladištenje naftnih derivata;
• poznavanje vrsta i karakteristika agregata za istakanje goriva;
• posjedovanje tehnika za obavljanje poslova rukovanja sa naftnim derivatima; pravilno rukovati i samostalno premještati;
• poznavanje vrste opasnosti i mjere zaštite: mjera za suzbijanje požara naftnih derivata, mjera kod slučajnog ispuštanja naftnih derivata i mjera pružanja prve pomoći.
Prodavač ukapljenog naftnog plina
Prodavač ukapljenog naftnog plina

50 + 70 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu srednju školu

Nastavni plan

– Zakonsku regulativu
– Djelovanje eksplozivnih tvari
– Definicije eksplozivnih tvari
– Sredstva i načini iniciranja i aktiviranja eksplozivnih tvari
– Mjere zaštite i sigurnosti za osobe i okoliš
– Osobna zaštitna sredstva i oprema

Više detalja

Utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu
Utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

50 + 15 sati

Uvjeti upisa

– navršenih 18 godina života,
– završenu najmanje osnovnu školu,
– psihofizičke uvjete za svladavanje programa
– ovlaštena osoba od strane poslodavca (pisano ovlaštenje)

Nastavni plan

– Utjecaj alkohola na zdravlje i radnu sposobnost
– Način, postupak te sredstva za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu i u prometu
– Propisi o zabrani uzimanja alkohola na radu
– Praktična nastava

Više detalja

Znanja i sposobnosti koje se stječu:
• raspolaganje teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
• poznavanje propisa vezanih za poslove utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu: Zakon o zaštiti na radu ( N.N. br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( N.N. br. 121/03), Zakon o radu;
• poznavanje štetnog utjecaja alkohola na organizam: patofiziološke promjene, probavni sustav, srednji živčani sustav, srčano – žilni sustav, dišni sustav, sustav kože;
• poznavanje problema i posljedica ovisnosti alkohola na radnom mjestu: nepravilno izvođenje radnih zadataka, greške, izostanci sa posla, nesreće i ozljede na radnom mjestu:
• poznavanje preventivnih mjera kod alkoholizma:
• poznavanje vrsta i karakteristika uređaja kojima se automatski mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika:
• posjedovanje vještina mjerenja udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika u skladu sa pravilima zaštite na radu.
Ostali programi osposobljavanja
– Ispitivač za obavljanje periodičkih pregleda ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
– Obućar
– Galanterist
– Autolimar
– Autolakirer
– Izolater
– Monter skele
– Monter suhe gradnje
– Rukovatelj elektrokolicima
– Pekar
– Mesar
– Priprematelj pizze i bureka
– Maslinar
– Monter fotonaponskih sustava
– Monter solarno toplovodnih sustava
– Brodocjevar
– Poslovi izrade i montaže ALU i PVC stolarije
– Poslovi održavanja okućnica i bazena